วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การรับความรู้ด้วยความรู้สึก (Sense Perception)

การรับรู้ความรู้ด้วยความรู้สึกจากการสัมผัสรับรู้ (Sense Perception) หมายถึงปฏิกิริยาทางกายของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้นต่างๆ รอบๆตัวเรา ความรู้สึกภายนอกที่เกิดจากการสัมผัส ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เช่น ได้ยิน ชิมรสชาด การสัมผัส ได้กลิ่นและมองเห็น และเกิดความรู้สึกจากภายใน ได้แก่ หิว เจ็บปวด และสิ่งเร้าต่างๆ ปัจจุบันการเรียนการสอนเกี่ยวกับการรับรู้โดยใช้ความรู้สึกจากการ

สัมผัสรับรู้ ( Sense perception ) มีการเรียนการสอนในสาขาจิตวิทยา (ทฏษฎีการรับรู้ : Gestalt theory of psychology ) เป็นการเรียนเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ โดยพูดถึงอวัยวะที่ทาหน้าที่รับรู้ความรู้สึกถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลที่เป็นความรู้สึก สมองจะแปลข้อมูลที่เป็นความรู้สึกเป็นการสัมผัสรู้ที่เป็นความรู้สึก( Sensation ) ได้แก่ เสียง รสชาด อุณหภูมิ ความกดอากาศ กลิ่น และ การมองเห็น ดังนั้น การได้กลิ่นอาหาร เราสามารถรับรู้ได้ว่าเป็น ขนมประเภทใด สิ่งที่เห็นมีรูปลักษณ์ เราก็รับรู้ได้ว่าเป็น “นก ผีเสื้อ คน ฯลฯ ” สัมผัสรู้ว่าเป็นของเหลวร้อน เราสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นน้าร้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น